Zadanie 1

Wyznacz punkt przecięcia wykresów funkcji liniowych y=x+5 i y=2x-1.
Rozwiązanie

Zadanie 2

Dane są dwie funkcje liniowe: y=mx+2 i y=2x-n. Dla jakich wartości parametrów m,n wykresy tych funkcji mają nieskończenie wiele punktów wspólnych?
Rozwiązanie

Zadanie 3

Dane sa dwie funkcje : y=nx+4 i y=(2+n)x=5. Dla jakiej wartości parametru n wykresy tych funkcji są prostopadłe?
Rozwiązanie

Zadanie 4

Dane są funkcje y=mx+2 i y=(1-m)x+3. Dla jakich wartości parametru m wykresy tych funkcji są równoległe?
Rozwiązanie

Zadanie 5

Podaj wzór funkcji liniowej przechodzącej przez punkt A(1,2), której wykres jest prostopadły do wykresu funkcji y=0.5x+2.
Rozwiązanie

Zadanie 6

Wyznacz punkt przeciecia wykresów funkcji y=x+1 i y=-3x+2.
Rozwiązanie

Zadanie 7

Dana jest funkcja liniowa y=3x+5. Wyznacz miejsce zerowe tej funkcji. Dla jakiej wartości argumentu x funkcja przyjmuje wartość 8?
Rozwiązanie

Zadanie 8

Dana jest funkcja liniowa f(x), której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y=x+2 i przechodzi przez punkt A(4,3). Podaj wzór funkcji f(x).
Rozwiązanie